Skip to main content

Duurzaam Veilig (DV)

Een groot deel van het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid is gebaseerd op de verkeersveiligheidvisie Duurzaam Veilig (DV). Een van de centrale uitgangspunten binnen deze visie is de integrale aanpak van de elementen 'mens', 'voertuig' en 'weg'. Daarbij geldt de mens als maat der dingen.

Lees meer

Het overgrote deel van verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijke onvolkomenheden. Bij menselijke oorzaken gaat het meestal om verkeerd gedrag, waarnemingsfouten, een slechte lichamelijke conditie of gebrek aan ervaring of vaardigheid. Het ligt voor de hand om te proberen de al dan niet opzettelijke fouten van deze menselijke onvolkomenheden te voorkomen, door hun gedrag in het verkeer te veranderen, te beïnvloeden. Die beïnvloeding valt te omschrijven als het bewerkstelligen of in elk geval aantrekkelijk maken van gewenst gedrag en het onmogelijk of in elk geval onaantrekkelijk maken van ongewenst (meestal: gevaarlijk) gedrag.

Een duurzaam veilig verkeerssysteem bevat dus op elkaar en op de menselijke maat afgestemde maatregelen.

Maatregelen op het gebied van mens, voertuig en weg zijn traditioneel onder te verdelen in techniek (weg en voertuig), handhaving, en educatie en voorlichting. Deze termen worden ook wel in het Engels aangeduid als ‘de drie E's’: Engineering, Enforcement en Education.

  • Engineering: het ontwerp van voertuig, weg en omgeving.
  • Education: het verzamelbegrip voor het veranderen van kennis, vaardigheden en houding (eigen verantwoording) via verkeersopvoeding, verkeersonderwijs, rijopleiding en verkeersvoorlichting.
  • Enforcement: het opstellen, bekendmaken en handhaven van regels door de wetgever, respectievelijk de politie.

De ideale, geïntegreerde, aanpak bestaat uit een combinatie van de E’s, waarbij de effecten van de ene E die van de andere versterken. Dáárom is het zo belangrijk dat de partijen die met de E’s met elkaar samen werken onder regie. Alleen zo kunnen ze tot een optimaal afgestemde aanpak komen. Verschillende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van deze maatregelen.

Een uitgebreidere toelichting op Duurzaam Veilig, Door met Duurzaam Veilig en Duurzaam Veilig is te op de site van de SWOV:

Door met Duurzaam Veilig

Duurzaam Veilig 3