Skip to main content

Subsidie verkeerseducatie - NSVE

Vanuit de NSVE (Nadere Subsidieregeling VerkeersEducatie) kunnen gemeenten een beroep doen op 2 provinciale subsidies: convenantsgelden en werkbudget. Deze 2 zijn bedoeld voor verkeerseducatie-activiteiten op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in de Provincie Limburg.

Lees meer

Meer informatie over de subsidies en de voorwaarden vind je in de NSVE-folder. Klik hier voor de publicatie van de NSVE-regeling in het provinciaal blad.

Convenant
Om in aanmerking te komen voor jaarlijkse convenantsgelden en eventueel een werkbudget dient een gemeente onder andere een verkeerseducatieconvenant af te sluiten met de scholen waarvoor subsidie wordt aangevraagd. In een verkeerseducatieconvenant worden afspraken vastgelegd ten behoeve van het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente en de school.Het convenant voorziet onder meer in de aanstelling van een verkeerscoördinator voor de school. Deze wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het gemeentelijke of regionale netwerk en scholings-/themabijeenkomsten. Het ondertekende convenant wordt opgestuurd naar de Provincie Limburg.

Aanvraagprocedure convenantsgelden en werkbudget
Jaarlijks vult de gemeente voor 30 juni het speciale digitale aanvraagformulier in om subsidie en het werkbudget te ontvangen voor de school. Dit kan via de inlog op deze site.De aanvraag heeft betrekking op het schooljaar dat start in het jaar van de aanvraag.

Na het indienen van het aanvraagformulier ontvangt de gemeente een bevestigingsbrief. De gemeente ontvangt het bedrag binnen 6 weken na beschikking. De gemeente maakt het bedrag vervolgens over aan de school/ het schoolbestuur.

Wil je als school gebruikmaken van de subsidieregeling, neem dan contact op met je gemeentelijke verkeerscoördinator. Heb je als gemeente vragen over de NSVE-regeling mail naar info@rovl.nl.