Skip to main content

Regiogelden gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

Met deze regeling kan een Regionaal Mobiliteitsoverleg een subsidie aanvragen voor regionale gedragsbeïnvloedingsprojecten verkeersveiligheid.

Lees meer

Verkeerseducatie is naast Infrastructuur en Handhaving één van de pijlers van het Duurzaam Veilig Beleid. Met verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding worden verkeersdeelnemers blijvend gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. De regiogelden gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid  geven een impuls om een betere invulling te geven aan de regionale gedragsprojecten.

Voor de periode 2016-2019 stelt de Provinciale Limburg  middelen ter beschikking ter hoogte van € 450.000 voor het uitvoeren van gedragsbeïnvloedingsprojecten verkeersveiligheid. Deze middelen worden toegekend aan de RMO’s. De RMO’s dienen in overleg met het ROVL Limburg voor genoemd bedrag  projecten te initiëren, in te dienen en uit te voeren. De uitvraag van deze middelen is onderdeel van de Mobiliteitssubsidie welke gaat volgens afspraken uit het RMO-overleg. Voor de projecten geldt een cofinanciering van minimaal 50%. De verdeelsleutel 50% ROVL en 50% RMO’s wordt gehanteerd.

Specifieke aandachtspunten voor het onderdeel gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid
Projecten moeten:

  • Zoveel mogelijk aansluiten bij het themajaar 2019 “aandacht op de weg” van het ROVL;
  • Zoveel mogelijk een verdeling van de projecten over de Permanente Verkeers Educatie (PVE)-doelgroepen;
  • Vanaf 2017 maken de verkeerseducatieprojecten deel uit van de getoetste middelen in de PVE Toolkit van het CROW;
  • Overige projecten en nieuwe innovatieve verkeerseducatieve projecten  worden vooraf kortgesloten met ROVL. 

Vragen over de regiogelden gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid mail info@rovl.nl. Regionale aanvragen voor de regiogelden gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019  dienen voor 1 december 2018 te worden ingediend.