Skip to main content

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

Het aantal ernstig verkeersgewonden blijft stijgen en de daling van het aantal verkeersdoden stagneert. Met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) willen we daar verandering in brengen. Het tij moet gekeerd worden. Sterker nog, nationaal is, in navolging op Limburg, ook de ambitie uitgesproken om uiteindelijk op nul verkeersslachtoffers uit te komen.

Lees meer

Het ministerie van IenW, het ministerie van JenV, het Interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een gezamenlijke visie op de aanpak van verkeersveiligheid gepresenteerd in de vorm van het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030: Veilig van deur tot deur.

De nadruk komt te liggen op enerzijds een proactieve aanpak op basis van risico’s en anderzijds een reactieve aanpak op basis van ongevallen. Hiervoor wordt informatie verzameld en geanalyseerd over risico’s die er nu zijn of zich in de nabije toekomst voor kunnen doen. Dit zijn bijvoorbeeld risico’s op basis van infrastructuur (een onveilig kruispunt) of weggebruikers (smartphonegebruik). Met de inschatting van de risico’s kan preventief actie worden ondernomen door de verantwoordelijke organisatie. Dit is de ‘risicogestuurde aanpak’.

Landelijk is afgesproken dat iedere regio, dus ook Limburg, via een risicoanalyse naar een uitvoeringsagenda en vervolgens tot een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid Limburg moet komen.

De eerste stap in de uitwerking van het SPV was dus het opstellen van een risicoanalyse. Dit hebben we samen met alle gemeentelijke ambtenaren opgepakt. Aangevuld met input van Politie, Openbaar Ministerie en de maatschappelijke organisaties zoals Fietsersbond, VVN en ANWB is vanuit die risicoanalyse de uitvoeringsagenda verkeersveiligheid Limburg eind oktober 2019 ontwikkeld. De volgende beleidsthema's zijn daarin opgenomen:

  • Veilige infrastructuur;
  • Kwetsbare verkeersdeelnemers;
  • Onervaren verkeersdeelnemers;
  • Snelheid;
  • Heterogenitiet in het verkeer;
  • Afleiding in het verkeer
  • Rijden onder invloed.

Bovenstaande opsomming geeft geen onderlinge prioritering weer.

In 2020 worden, samen met de partners, bovenstaande beleidsthema's uit de uitvoeringsagenda verder uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid Limburg.

Klik hier voor meer informatie over het SPV.