Subsidies

Het ROVL kent twee subsidieregelingen:

1. Nadere Subsidieregeling Verkeerseducatie

Met deze regeling kan een gemeente subsidie aanvragen voor verkeerseducatieconvenanten voor het basis- en voortgezet onderwijs.
Kijk voor meer informatie over de subsidieregels en voorwaarden in de NSVE-folder en NSVE integrale regeling.

2. Regiogelden gedragsbeïnvloeding

Met deze regeling kan een RMO een subsidie aanvragen voor regionale gedragsbeïnvloedingsprojecten.
Verkeerseducatie is naast Infrastructuur en Handhaving een van de pijlers van het Duurzaam Veilig Beleid. Met verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding worden verkeersdeelnemers blijvend gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. In de afgelopen jaren is gebleken dat het in diverse regio’s veel moeite kost om tot regionale educatieve verkeersveiligheidprogramma’s te komen. Naast budgettering heeft dit te maken met een grote mate van onbekendheid c.q. onzekerheid bij de regio’s. In de praktijk blijft het opzetten en uitvoeren van regioprogramma’s een moeizaam proces. Om een betere invulling te geven aan de regionale gedragsprojecten was een extra impuls noodzakelijk. Deze extra impuls, middels een Stateninitiatief, heeft geleid tot extra middelen voor de RMO’s.

Provinciale Staten hebben, voor de huidige coalitieperiode  een extra financiële bijdrage toegekend aan het ROVL van € 450.000 voor het uitvoeren van niet-infrastructurele projecten. Deze middelen worden toegekend aan de bestaande RMO’s . De RMO’s dienen in overleg met het ROVL Limburg voor genoemd bedrag niet-infrastructurele projecten te initiëren, in te dienen en uit te voeren. De projecten worden door het ROVL beoordeeld op basis van de aansluiting bij het Uitvoeringsprograma Verkeersveiligheid (UPV) 2015-2017 en Permananete Verkeerseducatie (PVE) doelstellingen. Indienen en declareren van regioplannen gaat volgens afspraken RMO-overleg.

Voor de projecten geldt een cofinanciering van minimaal 50%. De verdeelsleutel 50% ROVL en 50% RMO’s wordt gehanteerd.

Meer informatie over regiogelden gedragsbeïnvloeding is te vinden in de downloads.