Ambassadeurs

Tijdens de lancering van  het jaar van de fiets  tijdens het WK wielrennen 2012 is door een anatal partners zoals Huis voor de Sport, VVN, KBO, Provincie Limburg het manifest ondertekend dat de samenwerking symboliseert en markeert voor de uitrol van #mvd01. en het jaar van de fiets.

Op 17 januari 2013 hebben ook de platformleden en overige partners het manifest ondertekend en zijn de ambassadeurskoffertjes uitgereikt. Deze koffertjes zijn de gereedschapkoffertjes om hun rol als ambassadeur verder in te vullen.

Wie zijn de ambassadeurs?
Het ROVL heeft in de bestuurlijke RMO’s het idee van de ambassadeurs gesondeerd. Gevraagd is of bestuurders actief ‘Maak van de nul een punt’ (#mvd01.) zouden willen uitdragen. In 2013 gebeurt dit in het bijzonder in relatie tot het Jaar van de Fiets (#fiets2013) maar het kan en mag ook zeker breder bijvoorbeeld in de vorm van het Limburgs Verkeersveiligheidslabel, Totally Traffic, het trainen van chauffeurs of andere activiteiten. Hierop is door de bestuurders unaniem positief gereageerd. Behalve de wethouders, zijn in onze optiek ook alle bestuursplatformleden ambassadeur, en dragen dit door hun lidmaatschap al in meer of mindere mate uit. Voor het Jaar van de Fiets hebben zich nog andere samenwerkingspartners aangediend die een actieve rol oppakken. Ook deze partners zijn onze ambassadeurs en worden opgeroepen om de missie en kernboodschap (nog meer) actief te blijven uitdragen.

Doel
Naamsbekendheid ‘Maak van de nul een punt’ vergroten.
De ‘samenleving’ activeren om een bijdrage te leveren aan dit ultieme doel.
Voor 2013 een veilig en gezond gebruik van de fiets, zowel voor naar school te gaan, voor woon-werk verkeer als recreatief te promoten.

NB. Zogenaamde smartdoelstellingen kunnen hier niet worden geformuleerd wegens het ontbreken van betrouwbaar cijfermateriaal en/of een nulmeting.

Missie en kernboodschap
Belangrijkste missie van de ambassadeurs is verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg in het algemeen, de weggebruiker bewust maken van zijn eigen verantwoordelijkheid om het verkeer, dat met vereende krachten in gezamenlijk toegewerkt kan worden naar nul verkeersslachtoffers. De ambassadeurs koppelen deze boodschap aan de drie speerpunten in de komende drie jaar (fietser 2013, beginnende jonge bestuurder 2014 en de senior in 2015).
De ambassadeurs brengen deze boodschap onder de aandacht bij collega’s, collega-bestuurders, burgers en organisaties zowel op regionaal als op bovenregionaal / landelijk niveau.

De gezamenlijke kernboodschap van de ambassadeurs is:

  • Een veilig verkeer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen.
  • We leveren een bijdrage door overheden en andere partners te betrekken, te informeren en te activeren bij  het invullen van deze verantwoordelijkheid.
  • We doen dit door ons handelen te baseren op de visie en uitgangspunten van #mvd01. en streven naar een cultuur in Limburg en daarbuiten waar ernstige verkeersongevallen niet als noodzakelijk kwaad worden gezien, maar als een probleem, dat zo ver mogelijk moet en kan worden teruggedrongen bij gezamenlijke inzet van overheden, bedrijven, scholen, organisaties en (groepen of individuele) burgers. 
  • En we roepen u / jou op uw / je verantwoordelijkheid te nemen binnen uw / jouw eigen mogelijkheden en omgeving om dit samen met ons te realiseren.
  • Iedere ambassadeur voegt hier een persoonlijke boodschap / verhaal of die vanuit het belang van zijn organisatie of onderneming aan toe.

In de bijlage rechts de Richtlijnen van de ambassadeurs en andere documenten die in het ambassadeurskoffertje te vinden zijn.