Beleid

Het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2015-2017 (zie hiernaast) biedt voor ROVL en de partners het uitvoeringskader voor de komende jaren. Dit UVP is met de partners op 30 oktober 2014 besproken in de platformvergadering.

 Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 16 december 2014 
 ingestemd met het plan en hebben daarmee ook het
 verkeersveiligheidsbeleid van Provincie Limburg geactualiseerd. GS
  hebben Provinciale Staten hierover geïnformeerd. 

 De komende jaren zal in het teken staan van verleiden, belonen en
 thematische aanpak. Dat alles onder de kapstok van Maak van de nul
  een punt
(#mvd01.).

 Maak van de nul een punt is aanvullend op het Duurzaam Veilig beleid. 
 We blijven ijveren voor een goede infrastructuur, we blijven de
 handhaving met raad en daad steunen en ook verkeerseducatie blijft
 van groot belang. De Limburgse wegbeheerders werken met de hulp
 van extra Statenmiddelen al jaren samen aan een veiliger Limburg. 

Die samenwerking vind plaats binnen de Regionale Mobiliteit Overleggen
(RMO's) Het Limburgse Verkeersveiligheidslabel is een succes op zich en ook met het Voortgezet Onderwijs werken we aan vernieuwing en integratie met andere maatschappelijke thema's in de vorm van Totally
  Traffic.

Wij staan als ROVL voor ‘nul-slachtoffers’ en in onze optiek wil dat zeggen: op den duur geen ernstige verkeersslachtoffers meer. We maken van de nul een punt, geeft aan dat we een beroep zullen moeten doen op de gehele samenleving. Ernstige slachtoffers zijn geen noodzakelijk kwaad maar te voorkomen als wij als maatschappij daarvoor kiezen. Dat vergt een andere benadering van verkeersveiligheid en een andere cultuur in de benadering van onze veiligheid.

We houden de komende jaren vast aan de subsidiëring verkeerseducatie inclusief ondersteuning van het netwerk, gekoppeld aan een cofinancieringregeling voor de RMO’s. Verkeersveiligheid moet meer zichtbaar worden bij de mensen in de straat, in wijken, op scholen, bij bedrijven en ga zo maar door. Die zichtbaarheid zoeken we op door te focussen op thema’s en bundeling van krachten rondom dat thema. Maak van de nul een punt is de kapstok en het merk, de activiteiten vormen gezamenlijk de pay-off.

De thema’s voor de komende jaren zijn:
2016: aandacht op de weg

2017: aandacht op de weg