Over ROVL

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) is een onafhankelijke provinciale platformorganisatie op het gebied van verkeersveiligheid. Het ROVL is samengesteld uit vele actoren. De activiteiten van het ROVL zijn er op gericht om samen met deze partners een bijdrage te leveren aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden. Op lokaal en regionaal niveau is veel 'winst' te behalen. Die winst kan alleen geboekt worden als het ROVL constructief en daadkrachtig samenwerkt met alle betrokkenen. Of het nu gaat over het veilig inrichten van ons wegennet, het voorlichten van de weggebruiker, zorgen voor een levenlang leren of handhaving van de regels, al deze facetten samen vormen de ingrediënten voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Ook u kunt gebruik maken van de producten (programma's, middelen, etcetera) die het ROVL aanbiedt. Het ROVL kan u daarbij professioneel ondersteunen en een partnerschap met u aangaan. U kunt dus een belangrijke rol vervullen op het gebied van verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding.

 Om de samenhang in de activiteiten van het ROVL te waarborgen is er een lijn uitgezet: 
 het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2015-2017. De komende jaren zullen in het
 teken staan van verleiden, belonen en thematische aanpak. Dat alles onder de kapstok van
 Maak van de nul een punt (#mvd01.).  Het programma vormt een verdere verdieping van de
 lijn die het ROVL al sinds haar oprichting heeft gevolgd: een verbindende factor zijn in het
 veld van verkeersveiligheid. Een veld met een grote diversiteit aan actieve mensen en
 organisaties. In dat veld is het ROVL een ontmoetingspunt voor denken en doen, beleid en
 uitvoering, voor educatie, infrastructuur en handhaving. Het feit dat Provinciale Staten aan
 het ROVL voor de uitvoering van dit Uitvoeringsprogramma middelen ter beschikking stelt,
 onderstreept het politiek-maatschappelijke draagvlak.